banner
     พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวนมาก
     คุณสมบัติพนักงาน - เพศชาย / หญิง
- อายุ 20 - 45 ปี
- จบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
- ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
- บริษัท ฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
     รายได้ - ค่าจ้าง (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนด) (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
- ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)
     สวัสดิการ - ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน ,ประกันชีวิต ,เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณิจสงเคราะห์ ,เงินกู้ยืม ,ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ ตรวจสุขภาพ ตรวจสารเสพติด ตรวจประวัติอาชญากร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 
     หัวหน้าชุด (Supervisor) จำนวนมาก
     คุณสมบัติพนักงาน - เพศชาย
- อายุ 20 - 45 ปี
- จบการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป (ต้องมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย และหัวหน้าชุดไม่น้อยกว่า 2 ปี)
- หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
- ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
- บริษัท ฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
     รายได้ - ค่าจ้าง ตามประสบการณ์และความสามารถ (ทำงาน 12 ชั่วโมง)
- ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- เบี้ยขยัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)
     สวัสดิการ - ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน ,ประกันชีวิต ,เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณิจสงเคราะห์ ,เงินกู้ยืม ,ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ ตรวจสุขภาพ ตรวจสารเสพติด ตรวจประวัติอาชญากร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 
     เจ้าหน้าที่สายตรวจ (AQC) จำนวนมาก
     คุณสมบัติพนักงาน - เพศชาย
- อายุ 20 -50 ปี
- จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป (ต้องมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย และตำแหน่งสายตรวจไม่น้อยกว่า 3 ปี)
- หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัท ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสุขภาพร่างกายเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพประจำปี
- ไม่เคยมีคดีใด ๆ มาก่อน โดยผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
- ต้องมียานพาหนะในการใช้งาน พร้อมใบอนุญาตขับขี่
- บริษัท ฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม
     รายได้ - รายได้ตามประสบการณ์และความสามารถ
- ค่าน้ำมัน (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าสึกหรอ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าโทรศัพท์ (ตามเงื่อนไขบริษัท)
- ค่าล่วงเวลาในการทำงาน (ตามกฎหมายกำหนด)
     สวัสดิการ - ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน ,ประกันชีวิต ,เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณิจสงเคราะห์ ,เงินกู้ยืม ,ปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ ตรวจสุขภาพ ตรวจสารเสพติด ตรวจประวัติอาชญากร และสวัสดิการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 
สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
บริษัท จอห์น – ปอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
954 ,956 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2735-2904-5 ,0-2735-0577
เบอร์แฟ็กซ์ 0-2735-2988
www.johnpaul.co.th