การฝึกอบรม ( ภาคทฤษฎี )

1. ฝึกอบรมด้านระเบียบวินัย

2. เสริมสร้างพัฒนาการด้านการสื่อสารและ มนุษยสัมพันธ์

3. ฝึกการรายงานเหตุการณ์ และการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4. ฝึกทักษะการสังเกตและจดจำรูปพรรณสัณฐาน

5. อบรมด้านจริยธรรมในอาชีพ และเรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น

6. ฝึกประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

7. เสริมทักษะความเข้าใจด้านเทคโนโลยี

8. ฝึกทักษะการให้บริการลูกค้า และเทคนิคต่าง ๆในการให้บริการ (Service Mind) 
   
   
การฝึกอบรม ( ภาคปฏิบัติ )

1. ระเบียบปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่า ,ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว

2. เรียนรู้ขั้นตอนการดับเพลิง ,การผจญเพลิง

3. อบรมด้านการจราจรทั้งในและนอกสถานที่

4. ฝึกการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น วิทยุสื่อสาร ,อาวุธประจำกาย